Vogelgriep reglement / maatregels - limburgse parkieten club

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vogelgriep reglement / maatregels

Wetgeving en Vogelgriep > Vogelgriep
05/10/2022 Vogelgriep DIKSMUIDE
Er geldt voorlopig nog geen algemene afschermplicht voor particuliere houders, maar het FAVV raadt iedereen toch sterk aan om zijn dieren eveneens af te schermen.
Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Diksmuide. Het gaat om een handelsbedrijf met zo’n 1.400 stuks siervogels van allerlei pluimage. Er werd in de voorgaande dagen verhoogde sterfte vastgesteld. De resterende dieren worden geëuthanaseerd. De bron van besmetting is weerom te zoeken in contacten met wilde vogels.
Gezien het aantal vogels op de besmette site, worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Deze liggen volledig in WVL en overlappen niet met de zones rond de andere besmettingen (zie kaartje in bijlage). Er liggen een 35-tal pluimveehouderijen, maar geen broeierijen noch slachthuizen in de nieuwe zones. De gebruikelijke verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn er van kracht.
Ik herinner er verder aan dat vanaf vandaag het pluimvee en de vogels van alle geregistreerde houderijen opnieuw moeten afgeschermd (ophokken of netten) worden tegen wilde vogels.
De afschermplicht geldt voor alle geregistreerde inrichtingen, te weten:
alle klassieke commerciële inrichtingen voor pluimvee,
alle handelsbedrijven voor vogels en pluimvee,
alle in Sanitel geregistreerde particuliere houders.
Die laatste categorie omvat alle particuliere houders met meer dan 200 stuks pluimvee, maar ook alle andere particuliere houders die zich laten registreren hebben in Sanitel, bv. omdat zij vogels verkopen op markten.
Concreet betekent dit dat vanaf 5 oktober 2022 naast de algemene maatregelen , volgende extra maatregelen van toepassing zijn:
 Alle pluimvee van geregistreerde inrichtingen moet opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
Alle pluimvee en andere vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd om het risico van in contact te komen met wilde vogels te beperken.
Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
03/10/2022 Nieuwe besmetting in Wingene
Er is afgelopen weekend een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld, ditmaal op een legbedrijf in Wingene (WVL). Het bedrijf is gelegen in de bewakingszone Beernem, nabij de buitengrens van die zone. De 110.000 legkippen worden vandaag geruimd.
Gezien het ontbreken van contacten met de eerdere besmettingen, gaat het vermoedelijk om een nieuwe introductie vanuit wilde vogels.
Rond de nieuwe besmetting worden de klassieke beperkingszones afgebakend: een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km. Deze zones overlappen met de zones Beernem: zie de kaart in bijlage.
De volgende maatregelen zijn van kracht:
In de beschermingszone Wingene zijn de maatregelen van een beschermingszone van kracht. Voor de bedrijven, die voordien in de bewakingszone Beernem lagen, vervallen de derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee. De derogatie voor de afvoer van broedeieren worden er opnieuw van kracht op donderdag 6 oktober. De afvoer van slachtpluimvee dient geval per geval bij het FAVV te worden aangevraagd.
In de beschermingszone Beernem blijven de derogaties gewoon verder duren. In afwezigheid van nieuwe uitbraken in deze zone, wordt deze op 12 oktober omgezet in bewakingszone. Ook hier dient de afvoer van slachtpluimvee geval per geval bij het FAVV te worden aangevraagd.
In het deel van de bewakingszone Wingene dat tot op heden vrij was gelden de gebruikelijke maatregelen van een 10 km-zone. De derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee worden er van kracht vanaf donderdag 6 oktober.
In het deel van de bewakingszone Wingene dat overlapt met de bewakingszone Beernem, blijven de derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee verderlopen.
In het deel van de bewakingszone Beernem dat niet overlapt wordt door de zones Wingene blijven de maatregelen en derogaties verderlopen.
Voor de 3 broeierijen in de bewakingszone Wingene worden corridors voorzien voor de aan- en afvoer van eieren en eendagskuikens. Er liggen geen pluimveeslachthuizen in de zones Wingene.
Ik verwijs voor de instructies omtrent de zones Wingene naar de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.
Afschermplicht
Zoals afgelopen vrijdag al aangegeven, heeft Minister Clarinval beslist om de afschermplicht voor alle geregistreerde pluimveehouderijen opnieuw in te voeren. Aanleiding is de erg hoge omgevingsdruk op alle pluimveehouderijen die een gevolg is van de sterk toegenomen circulatie in wilde vogels sinds half september.
De beslissing van de minister zal in de komende dagen gepubliceerd worden in het Staatsblad en gaat in op woensdag 5 oktober 2022. 
De afschermplicht geldt voor alle geregistreerde inrichtingen, te weten: alle klassieke commerciële inrichtingen voor pluimvee, alle handelsbedrijven voor vogels en pluimvee, alle in Sanitel geregistreerde particuliere houders. Die laatste categorie omvat alle particuliere houders met meer dan 200 stuks pluimvee, maar ook alle andere particuliere houders die zich laten registreren hebben in Sanitel, bv. omdat zij vogels verkopen op markten.
Er geldt voorlopig nog geen algemene afschermplicht voor particuliere houders, maar het FAVV raadt iedereen toch sterk aan om zijn dieren eveneens af te schermen.
Zoals steeds, betekent afschermen dat de dieren in hun stallen of hokken worden opgesloten, hetzij onder netten in open lucht worden gehouden.  Het voederen en drenken van de dieren dient eveneens binnen of onder netten te gebeuren.
30/09/2022 Nieuwe uitbraak vogelgriep te Sint-Laureins
Er is vandaag een 3de besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld in Sint-Laureins. Het gaat om een buurtbedrijf van de beide eerdere besmettingen. De ca. 18.000 biolegkippen van dit legbedrijf worden vandaag geruimd. Tegelijk worden ook de ca. 28.000 vogels van een nabijgelegen braadkippenbedrijf preventief geruimd.
Verdere typering van het virus van het legbedrijf zal moeten helpen uitklaren of het hier om spillover van de eerdere haarden gaat, dan wel een nieuwe introductie vanuit wilde vogels.
Door de nieuwe besmetting moeten de zones in Sint-Laureins opnieuw in beperkte mate worden aangepast, ditmaal in zuidoostelijke richting. Deze uitbreiding heeft dezelfde implicaties als de uitbreiding eergisteren:
Dezelfde maatregelen als in de andere zones gelden ook in de toegevoegde delen.
Er zijn geen bijkomende pluimveebedrijven betrokken en de lijst van bedrijven in de beschermingszone blijft dezelfde.
De timing voor het opheffen van de bewakingszone Sint-Laureins schuift op in de tijd. Er wordt bekeken hoe dit praktisch zal worden aangepakt.
De uitbreiding heeft ook nu gevolgen voor hobbyhouders en duivenliefhebbers die voordien nog in vrije zone lagen.
Ik verwijs voor de aangepaste instructies omtrent de zones Sint-Laureins naar de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.
De infectiedruk vanuit wilde vogels blijft ondertussen toenemen. Het aantal bevestigde gevallen bij wilde vogels is de afgelopen 2 weken sterk toegenomen.

Minister Clarinval heeft daarom vandaag beslist om de afschermplicht voor alle geregistreerde pluimveehouderijen – dit zijn alle commerciële inrichtingen, maar ook de in Sanitel geregistreerde hobbyhouders – opnieuw in te voeren. Deze maatregel wordt begin volgende week praktisch uitgewerkt en zal vermoedelijk vanaf woensdag 5 oktober 2022 ingaan.
Meer informatie volgt volgende week.
Uiteraard mag elke houder die dat wil nu al zijn dieren afschermen.
Wees alert en hou het safe.
Enkele tips:
              Zo weinig mogelijk hokbezoeken doen
              Ga nooit met uw  wandelschoenen  in uw tuin, perken of voliere’s
              Wanneer u inspectie krijgt van de overheid, vraag om schoenovertrekken te dragen vooraleer uw tuin te betreden, schoenovertrekken hebben de inspectiediensten bij.
28/09/2022
Er zijn twee nieuwe besmettingen met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld.
Een hobbyhouderij in Zwevezele (WVL) met enkele tientallen hobbydieren van diverse pluimage werd gisteren besmet bevonden. Rechtstreekse contacten met besmette wilde vogels zijn de oorzaak van de besmetting.
De resterende dieren van de houderij worden morgen geëuthanaseerd.
Gezien de beperkte omvang van de houderij en de afwezigheid van risicocontacten, blijven de maatregelen beperkt tot de site zelf. Er worden m.a.w. geen zones afgebakend.
In Sint-Laureins (OVL) is een tweede bedrijf, dat de gelegen is in de 3 km-zone rond de eerdere uitbraak daar, vandaag besmet bevonden. Het gaat om een vermeerderingsbedrijf met zo’n 50.000 dieren.
Deze worden morgen geruimd. De site wordt nadien gereinigd en ontsmet.
De precieze bron van besmetting is nog niet duidelijk: het kan gaan om een besmetting door wilde vogels, die op een of andere manier in de stal werd geïntroduceerd, maar ook spill over van de eerdere besmetting kan nog niet uitgesloten worden.
Door de nieuwe besmetting moeten de zones in Sint-Laureins in zuidwestelijke richting worden aangepast. De uitbreiding valt grotendeels samen met de bestaande bewakingszone Beernem. Ze heeft desondanks de volgende implicaties:
Dezelfde maatregelen als in de andere zones gelden ook in de toegevoegde delen.
In het toegevoegde deel van de bewakingszone zijn er geen bijkomende pluimveebedrijven en de bestaande lijst van bedrijven in de beschermingszone blijft dezelfde.
Vier pluimveebedrijven van de bewakingszone Beernem vallen nu ook onder de bewakingszone Sint-Laureins. Zij moeten voortaan de timing van deze laatste zone volgen.
De 10 km zone rond de nieuwe haard krijgt een andere timing dan de andere zones: zie hiervoor de indicatieve timing op de website.
De uitbreiding heeft verder gevolgen voor hobbyhouders en duivenliefhebbers die voordien nog in vrije zone lagen.
Wat betreft de timing van de zones geef ik nog mee dat de bewakingszone Bocholt en het noordoostelijke deel van de originele bewakingszone St-Laureins dat niet door de nieuwe uitbraak is getroffen pas ten vroegste op 23.10 kunnen vrijkomen. Dit heeft te maken met het gegeven dat er 30 dagen moeten verstreken zijn na de opruiming van de haard.
Het virus blijft ondertussen onverminderd circuleren in wilde vogels. Gezien de toenemende infectiedruk rond de bedrijven worden bijkomende maatregelen overwogen. Ik roep in afwachting daarvan iedereen op om alle voorzorgsmaatregelen strikt toe te passen.
3 nieuwe besmettingen H5N1 vogelgriep in Bocholt, Beernem en Sint-Laureins
Op 21 september 2022 werd hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld bij 2 vogelhandelaren in Bocholt (provincie Limburg) en Beernem (provincie West-Vlaanderen) en in een pluimveebedrijf in Sint-Laureins (provincie Oost-Vlaanderen). Rond deze 3 besmettingen zijn beperkingszones ingesteld: een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km.
Er is geen indicatie dat de drie besmettingen met elkaar gelinkt zijn. Vermoedelijk zijn besmette wilde vogels de oorzaak van de uitbraken.
Er worden momenteel nog steeds regelmatig gevallen van hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels vastgesteld. Dit wijst erop dat er nog steeds veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert.
Om verspreiding van het virus te beperken, is het van belang dat alle houders van pluimvee en vogels de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt opvolgen.
Het ophokken van pluimvee van professionele en particuliere houders is niet langer verplicht (behalve voor pluimvee van professionele pluimveehouders dat in de gevoelige natuurgebieden wordt gehouden), maar het wordt nog steeds aanbevolen om het pluimvee af te schermen met netten.
Het voederen van pluimvee en andere vogels van particuliere houders moet wel nog steeds binnen of onder netten gebeuren.
Pluimvee van professionele pluimveehouders moet altijd binnen (of onder netten) gevoederd en gedrenkt worden. Het is ook verboden om bij deze vogels oppervlaktewater of regenwater, dat toegankelijk is voor wilde vogels, te gebruiken.
  
Verhoogde waakzaamheid
Op het niveau van de pluimveebedrijven is reeds sinds 2006 een verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep van kracht. Deze waakzaamheid moet bijzonder strikt worden nageleefd.
Concreet mag men geen therapeutische behandeling van pluimvee starten wanneer onderstaande bevindingen zijn gedaan, en vooraleer er monsters aan het DGZ of de ARSIA zijn voorgelegd voor laboratoriumonderzoek:
een vermindering van meer dan 20% van het normale voeder- en waterverbruik;
een sterftecijfer van meer dan 3% per week;
een vermindering van de leg met meer dan 5% gedurende meer dan twee dagen;
klinische tekenen of postmortale letsels die op griep wijzen.
De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.
Geheel aan maatregelen
01/09/2022   VACCINATIE TEGEN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE (NCD)
Welke vogels moeten tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd?
Kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels (met uitzondering van dwergkwartels), fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven van het geslacht Columba en pauwen moeten tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd.
Wanneer moet ik mijn hobbypluimvee laten vaccineren?
U moet de in de vorige vraag vermelde soorten door een erkend dierenarts laten vaccineren in de volgende omstandigheden:
- Altijd, wanneer u een in Sanitel geregistreerd hobbypluimveebeslag hebt;
- Wanneer u niet geregistreerd bent en uw dieren toch verkoopt aan een pluimveehandelaar;
- Wanneer uw dieren deelnemen aan een verzameling, zoals een tentoonstelling, wedstrijd of openbare        markt.
Hoe moet ik als hobbyhouder mijn hobbypluimvee correct tegen de ziekte van Newcastle laten vaccineren?
Elke vaccinatie tegen de ziekte van Newcastle moet door een erkende dierenarts worden uitgevoerd. De vaccinatie moet gebeuren met een geregistreerd geïnactiveerd vaccin dat jaarlijks wordt toegediend met een maximaal interval van 12 maand. Bij verkoop van dieren of deelname aan een verzameling moet de vaccinatie minstens 15 dagen en ten vroegste 9 maand voorafgaand uitgevoerd zijn. Als bewijs van vaccinatie moet een attest ingevuld en ondertekend door de dierenarts die de vaccinaties heeft uitgevoerd de dieren vergezellen.
Inentingsformulier in te vullen door dierenarts.
07/01/2022
Klik hier voor de situatie in Europa.
VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE EN VOGELGRIEP
VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE EN VOGELGRIEP
1. Wat wordt verstaan onder hobbypluimvee?
2. Wanneer moet ik mijn beslag met hobbypluimvee laten registreren in Sanitel?
3. Moet ik mijn pluimvee ophokken?
4. Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?
5. Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle en voor vogelgriep?
6. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?
7. Wat zijn de symptomen van vogelgriep of aviaire influenza bij (hobby-) pluimvee?
8. Zijn deze ziekten gevaarlijk voor de mens?
9. Kan ik mijn kippen laten vaccineren tegen vogelgriep?
10. Welke vogels dienen tegen de ziekte van Newcastle te worden gevaccineerd?
11. Wanneer moet ik mijn hobbypluimvee laten vaccineren?
12. Hoe moet ik als hobbyhouder mijn hobbypluimvee correct tegen de ziekte van Newcastle laten vaccineren?
13. Moet ik als hobbyhouder mijn kippen laten ringen als ik ze laat vaccineren tegen de ziekte van Newcastle?
14. Hoe kan ik mijn hobbypluimvee in Sanitel laten registreren?
15. Moeten duiven tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd?
16. Wat wordt beschouwd als een verzameling van hobbypluimvee?
17. Kunnen markten, wedstrijden en tentoonstellingen van hobbypluimvee en andere vogels doorgaan in België?
18. Wat zijn de verplichtingen voor buitenlandse deelnemers aan tentoonstellingen van hobbypluimvee?
19. Kan ik als hobbyhouder mijn kippen verkopen in België?
20. Kan occasionele verkoop van hobbypluimvee op een niet-commerciële verzameling doorgaan? 21. Onder welke voorwaarden kan ik mijn kippen verkopen aan een pluimveehandelaar?
22. Kan ik als hobbyhouder deelnemen aan een openbare markt?
23. Kan ik mijn hobbypluimvee verkopen op het internet? FAQ – v.08.4 – 20201103 2/9
24. Waar kunnen hobbyhouders hobbypluimvee kopen? FAQ – v.08.4 – 20201103 3/9
ALGEMEEN
 1. Wat wordt verstaan onder hobbypluimvee?
Onder pluimvee verstaan we volgende soorten: kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en loopvogels. Het gaat hier steeds om dieren bestemd voor de voedselketen (of voor de uitzetting in de natuur voor herbevolking van het wild). Hobbypluimvee omvat dezelfde dieren, maar dan niet bestemd voor de voedselketen. Pluimvee bestemd voor eigen consumptie is ook hobbypluimvee, alsook alle pluimvee dat door een pluimveehandelaar wordt verhandeld. Duiven die worden gehouden voor de slacht, worden beschouwd als pluimvee. Eens ze verkocht worden aan een pluimveehandelaar of een hobbyhouder, worden ze als andere vogels beschouwd. De categorie andere vogels tenslotte omvat alle vogels die geen pluimvee of hobbypluimvee zijn.
 1. Wanneer moet ik mijn beslag met hobbypluimvee laten registreren in Sanitel?
U dient uw beslag in Sanitel te laten registreren in 2 omstandigheden: • wanneer u 200 stuks hobbypluimvee of meer bezit; • wanneer u uw hobbypluimvee wil aanbieden op een openbare markt.
 1. Moet ik mijn pluimvee ophokken?
Ja, op dit moment moet pluimvee van professionele bedrijven opgehokt worden of zodanig worden afgeschermd dat contact met wilde vogels wordt vermeden. Voor hobbyhouders is het permanent ophokken of het afschermen van hun pluimvee van contact met wilde vogels momenteel niet verplicht, al wordt dit sterk aanbevolen. Hobbyhouders zijn wel, net als professionele pluimveehouders, verplicht hun dieren op zodanige wijze te voederen en te drenken dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Concreet betekent dit dat het voederen enkel in het hok of op stal mag gebeuren, hetzij op zo’n manier afgeschermd achter gaas of netten dat in het wild levende vogels er geen toegang toe hebben. Het drinkwater mag bovendien niet afkomstig zijn van een waterplas of een waterreservoir waartoe ook in het wild levende vogels toegang hebben.
 1. Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?
Alle duiven moeten gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle wanneer ze deelnemen aan wedstrijden of andere verzamelingen. Er is momenteel geen ophokplicht of afschermplicht voor wedstrijdduiven.
 1. Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle en voor vogelgriep?
Alle vogels zijn in principe gevoelig voor vogelgriep en de ziekte van Newcastle en beide virussen zijn zeer besmettelijk voor deze dieren. Kippen en kalkoenen zijn in het FAQ – v.08.4 – 20201103 4/9 algemeen zeer gevoelig voor het vogelgriepvirus en zullen gewoonlijk snel en massaal ziektetekens en sterfte vertonen. Beide virussen geven bij eenden en ganzen weinig symptomen. Het virus kan dan onopgemerkt verspreid worden.
 1. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?
Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen van de ziekte van Newcastle meer of minder ernstig: ademhalingsproblemen, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde eetlust, sufheid en verminderde leg kunnen symptomen zijn van Newcastle. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden ook zenuwsymptomen en een massale sterfte op.
 1. Wat zijn de symptomen van vogelgriep of aviaire influenza bij (hobby-) pluimvee?
Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort kunnen er duidelijke symptomen optreden (kalkoenen en kippen) of is een besmetting nauwelijks te herkennen (eenden en andere watervogels). De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen verder af van de leeftijd van het getroffen dier, omgevingsfactoren en eventuele andere infecties. Typische ziektetekens zijn: - ademhalingsproblemen, sinusitis, tranende ogen, opgezwollen kop met dikke en blauwe kam en lellen, - legdaling, - sufheid, gebrekkige eetlust, - sterfte: deze kan variëren van 3% per week bij een laag pathogene virusstam tot 100% bij een hoog pathogene stam.
 1. Zijn deze ziekten gevaarlijk voor de mens?
De mens is niet gevoelig voor de ziekte van Newcastle en slechts matig gevoelig voor sommige specifieke, zeldzame vormen van vogelgriep. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.
 1. Kan ik mijn kippen laten vaccineren tegen vogelgriep?
Neen, de vaccinatie tegen vogelgriep is verboden.
VACCINATIE TEGEN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE
 1. Welke vogels dienen tegen de ziekte van Newcastle te worden gevaccineerd?
Kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels (met uitzondering van dwergkwartels), fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven en pauwen moeten tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd.
 1. Wanneer moet ik mijn hobbypluimvee laten vaccineren?
U moet de in vraag 10 vermelde soorten door een erkend dierenarts laten vaccineren in de volgende omstandigheden: - Altijd, wanneer u een in Sanitel geregistreerd hobbypluimveebeslag hebt; - Wanneer u niet geregistreerd bent en uw dieren toch verkoopt aan een pluimveehandelaar; - Wanneer uw dieren deelnemen aan een verzameling, zoals een tentoonstelling, wedstrijd of openbare markt.
 1. Hoe moet ik als hobbyhouder mijn hobbypluimvee correct tegen de ziekte van Newcastle laten vaccineren?
Elke vaccinatie tegen de ziekte van Newcastle moet door een erkende dierenarts worden uitgevoerd. De vaccinatie dient te gebeuren met een geregistreerd geïnactiveerd vaccin dat jaarlijks wordt toegediend met een maximaal interval van 12 maand. Bij verkoop van dieren of deelname aan een verzameling moet de vaccinatie minstens 15 dagen en ten vroegste 9 maand voorafgaand uitgevoerd zijn. Als bewijs van vaccinatie moet een attest ingevuld en ondertekend door de dierenarts, die de vaccinaties heeft uitgevoerd, de dieren vergezellen.
13. Moet ik als hobbyhouder mijn kippen laten ringen als ik ze laat vaccineren tegen de ziekte van Newcastle?
Indien uw bedrijf met hobbypluimvee niet geregistreerd staat in Sanitel en u uw dieren verkoopt aan een pluimveehandelaar of laat deelnemen aan een verzameling, dienen de dieren voorzien te zijn van een pootring. De pootring dient steeds als identificatie van het gevaccineerde dier en voor de registratie van de vaccinatie. - Indien de dieren verkocht worden aan een pluimveehandelaar moet het gaan om een gesloten niet-verwijderbare pootring. - Wanneer het een deelname aan een wedstrijd, tentoonstelling of andere nietcommerciële verzameling betreft, mag het dier met een klikring geringd zijn. Indien u het beslag van uw hobbypluimvee in Sanitel hebt laten registreren, dienen uw dieren niet voorzien te zijn van een pootring. Al de dieren van het beslag dienen dan wel correct tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd te zijn. FAQ – v.08.4 – 20201103 6/9
       14. Hoe kan ik mijn hobbypluimvee in Sanitel laten registreren?
U kan uw hobbypluimvee in Sanitel laten registreren door contact op te nemen met Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen op het nummer 078 05 05 23 of via https://www.dgz.be/contact-nemen-met-dgz. U betaalt dan jaarlijks een bijdrage.
       
      
       15. Moeten duiven tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd?
Duiven moeten gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle wanneer ze deelnemen aan wedstrijden en andere verzamelingen. Ook alle vleesduiven moeten gevaccineerd zijn, aangezien deze beschouwd worden als pluimvee en er een algemene vaccinatieplicht is voor pluimvee tegen de ziekte van Newcastle. MARKTEN EN ANDERE VERZAMELINGEN
      16. Wat wordt beschouwd als een verzameling van hobbypluimvee?
Een plaats, waar hobbypluimvee afkomstig van verschillende houders worden samengebracht, is een verzameling van hobbypluimvee: - openbare markten waar hobbypluimvee wordt verkocht, zijn commerciële verzamelingen; - beurzen, tentoonstellingen, jaarmarkten en wedstrijden zijn niet-commerciële verzamelingen. Ook evenementen in de publieke sfeer waaraan maar één enkele hobbypluimveehouder of pluimveehandelaar deelneemt, worden beschouwd als verzamelingen van hobbypluimvee.
       17. Kunnen markten, wedstrijden en tentoonstellingen van hobbypluimvee en andere vogels  
             doorgaan in België?
Verzamelingen van in gevangenschap gehouden hobbypluimvee en andere vogels, zoals openbare wekelijkse markten, jaarmarkten, duivenwedstrijden, vinkenzettingen, hanenzangwedstrijden, tentoonstellingen van hobbypluimvee en andere vogels zoals zang‐ en siervogels, beurzen van papegaaien, parkieten,… zijn toegelaten onder strikte voorwaarden: - Het hobbypluimvee dient correct tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd te zijn (zie vraag 12). - Op commerciële verzamelingen (markten) met hobbypluimvee mogen enkel en alleen pluimveehandelaars en in Sanitel geregistreerde hobbypluimveehouders aanwezig zijn. - Hobbyhouders waarvan het hobbypluimvee niet in Sanitel geregistreerd staat, kunnen niet met hun hobbypluimvee deelnemen aan openbare markten. - Op niet-commerciële verzamelingen zijn geen pluimveehandelaars toegelaten en dient het hobbypluimvee bovendien voorzien te zijn van een pootring (zie vraag FAQ – v.08.4 – 20201103 7/9 13) of dient het betrokken beslag in Sanitel geregistreerd te zijn. De vaccinatieattesten moeten ter beschikking van de organisator en van de aangestelde dierenarts ter beschikking gehouden worden. - De organisator van de commerciële verzameling registreert zich minstens 3 maand vooraf bij de lokale controle-eenheid (LCE) van het Voedselagentschap. Voor een wekelijkse openbare markt volstaan een eenmalige registratie. De lokale overheid neemt dan contact op met de LCE. - De organisator van de niet-commerciële verzameling registreert zich minstens 48 uur vooraf bij de LCE. - Hij houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders en pluimveehandelaars die met hun hobbypluimvee of met andere vogels deelnemen. - Hij stelt een erkende dierenarts aan die toeziet op de gezondheid en de vaccinatiestatus van de aanwezige dieren. - Het hobbypluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels moeten 10 dagen voorafgaand aan de verzameling afgeschermd of opgehokt hebben gezeten om contact met wilde vogels te vermijden. - Hobbypluimvee en andere vogels mogen gelijktijdig op dezelfde verzameling aanwezig zijn. - Indien er meerdere verkopers van hobbypluimvee op dezelfde markt aanwezig zijn, kunnen ze niet naast elkaar staan. Hun standplaatsen moeten zo ver mogelijk uit elkaar staan. Meer details over deze voorwaarden vindt u in het document “Maatregelen van kracht in gans België” op http://www.favvafsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen
      18. Wat zijn de verplichtingen voor buitenlandse deelnemers aan tentoonstellingen van   
             hobbypluimvee?
Buitenlandse hobbyhouders moeten hun pluimvee ook laten vaccineren tegen de ziekte van Newcastle met een geïnactiveerd vaccin vlak voor het begin van de leg. Jongere dieren mogen gevaccineerd geweest zijn met een levend verzwakt vaccin als dit vermeld staat in de bijsluiter van het gebruikte geïnactiveerd vaccin. De vaccinaties dienen steeds uitgevoerd te worden volgens de instructies vermeld in de respectievelijke bijsluiters van de gebruikte vaccins. De vaccinatie moet ten minste 15 dagen en ten vroegste 9 maand vóór de deelname gebeurd zijn. Elk dier moet voorzien zijn van een pootring waarvan het nummer vermeld staat in een gezondheidsverklaring opgesteld door een erkend dierenarts. De pootringnummers staan eveneens vermeld in het vaccinatieattest dat de behandelende dierenarts opstelt. De gezondheidsverklaring en het vaccinatieattest moeten de dieren steeds vergezellen op de tentoonstelling of op een andere niet-commerciële verzameling. De gezondheidsverklaring en het vaccinatieattest kunnen geïntegreerd zijn in één document. FAQ – v.08.4 – 20201103 8/9
      19. Kan ik als hobbyhouder mijn kippen verkopen in België?
Ja, de uitwisseling van hobbypluimvee tussen hobbyhouders is toegelaten. Er zijn hieraan geen voorwaarden verbonden. De occasionele verkoop van hobbypluimvee op tentoonstellingen, beurzen, jaarmarkten en andere niet-commerciële verzamelingen is toegelaten onder strikte voorwaarden: zie vraag 20. De verkoop van hobbypluimvee van een hobbyhouder aan een pluimveehandelaar is onderworpen aan specifieke voorwaarden: zie vraag 21. De verkoop van hobbypluimvee van een hobbyhouder op openbare markten is eveneens onderworpen aan specifieke voorwaarden: zie vraag 22.
      20. Kan occasionele verkoop van hobbypluimvee op een niet-commerciële verzameling
             doorgaan?
Ja, de occasionele verkoop van hobbypluimvee door een hobbyhouder is toegelaten op een niet-commerciële verzameling op voorwaarde dat de dieren geringd zijn (zie vraag 13) of geregistreerd zijn in Sanitel en gevaccineerd werden tegen de ziekte van Newcastle (zie vraag 12). Onder occasionele verkoop verstaat men de uitzonderlijke verkoop van een minderheid van de deelnemende dieren.
      21. Onder welke voorwaarden kan ik mijn kippen verkopen aan een pluimveehandelaar?
Als hobbyhouder kan u uw kippen of ander hobbypluimvee aan een pluimveehandelaar verkopen indien u deze correct tegen de ziekte van Newcastle laat vaccineren. Dit betekent dat de dieren jaarlijks dienen gevaccineerd te worden met een geïnactiveerd vaccin met een interval van maximaal 12 maand tussen de opeenvolgende vaccinaties. De laatste vaccinatie dateert van minstens 15 dagen en maximaal 9 maand voor de verkoop aan de pluimveehandelaar. Als pluimveehouder van een commerciële broeierij kan u uw eendagskuikens wel (laten) aanbieden en verkopen aan een pluimveehandelaar of hobbyhouder wanneer zij tegen de ziekte van Newcastle zijn gevaccineerd. Het hobbypluimvee moet vergezeld zijn van een vaccinatieattest opgesteld door de erkende dierenarts die de vaccinaties heeft uitgevoerd. Het te gebruiken formulier vindt u onder het hoofdstuk “Maatregelen” op de webpagina. Het aangeboden hobbypluimvee moet ofwel geringd zijn met gesloten, niet-afneembare pootringen afkomstig van een wettelijk erkende vereniging in België, ofwel behoort het tot een in Sanitel geregistreerd beslag. In het laatste geval dienen alle dieren van het beslag correct tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd te zijn. FAQ – v.08.4 – 20201103 9/9
      22. Kan ik als hobbyhouder deelnemen aan een openbare markt?
U kan als hobbyhouder uw kippen of ander hobbypluimvee enkel aanbieden op een openbare markt indien uw beslag van hobbypluimvee geregistreerd is in Sanitel. Dit betekent ook dat al uw dieren (dus niet alleen maar de dieren die op de markt te koop worden aangeboden) correct tegen de ziekte van Newcastle zijn gevaccineerd (zie ook vraag 12). U moet steeds de nodige vaccinatiebewijzen ter beschikking houden. De dieren moeten ook 10 dagen voorafgaand aan de markt afgeschermd of opgehokt hebben gezeten om contact met wilde vogels te vermijden. Eendagskuikens afkomstig van een hobbyhouder kunnen niet op een openbare markt aangeboden worden.
      23. Kan ik mijn hobbypluimvee verkopen op het internet?
Ja, als particulier of hobbyhouder is het op internet aanbieden van hobbypluimvee om te verkopen, te ruilen of weg te geven, toegelaten. U dient echter te verifiëren of de wetgeving die van kracht is in uw Gemeenschap of Gewest, dit toelaat. Voor de rechtstreekse verkoop tussen 2 hobbyhouders is er geen vaccinatieplicht tegen de ziekte van Newcastle, alhoewel de vaccinatie sterk wordt aangeraden. Let evenwel op: als de koper een pluimveehandelaar is, dan moet het hobbypluimvee steeds correct gevaccineerd en geïdentificeerd zijn (zie vraag 21).
      24. Waar kunnen hobbyhouders hobbypluimvee kopen?
Hobbyhouders kunnen via verschillende kanalen hobbypluimvee aankopen, namelijk: • De rechtstreekse uitwisseling van hobbypluimvee tussen hobbyhouders; • Op de wekelijkse openbare markten door geregistreerde pluimveehandelaars en in Sanitel geregistreerde hobbyhouders; • De verkoop, meestal op bestelling, van hobbypluimvee via winkels als Aveve, Horta en Tom&Co; • De verkoop of het uitdelen door gemeentebesturen van (hobby-) pluimvee; • De rechtstreekse verkoop aan hobbyhouders vanop een commercieel pluimveebedrijf, zonder tussenstap via de pluimveehandel; • De occasionele verkoop op niet-commerciële verzamelingen onder specifieke voorwaarden (zie vraag 20); • De verkoop van eendagskuikens die enkel afkomstig zijn van een commerciële broeierij.
BESCHERM UW VOGELS VOOR DE VOGELGRIEP MET OVERSPANNINGSNETTEN
GEEF ZE VOEDING EN DRANK BINNEN OF ONDER EEN AFDAK (zie info FAVV  F.A.Q. versie 8.4)
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu