limburgse parkieten club

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beurzen LPC - 2017

De beurs van 12 februari 2017
gaat niet door
omwille van de vogelgriep !!

Dag allemaal,


Doordat we vrij veel vragen krijgen, dit bericht.

Omwille van het feit dat de vogelgriepmaatregelen van toepassing zijn vanaf 1/2/2017 voor het ganse Belgische grondgebied zijn beurzen en andere verzamelingen van vogels en pluimvee VERBODEN. Hoelang dit van toepassing zal zijn is afhankelijk van het feit of er bijkomende haarden worden vastgesteld of niet. Een glazen bol hebben we niet en we kunnen dus niet in de toekomst kijken, enkel jullie blijven informeren.

De vogelgriepmaatregelen van toepassing sinds 1/2/2017 (staat ook in de nieuwsbrief die zondag verstuurd wordt!)

Maatregelen van kracht in België (KB van 5 mei 2008) vanaf 1/2/2017!


Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kunnen de maatregelen die van toepassing zijn als volgt worden samengevat.

Maatregelen die van toepassing zijn op het ganse grondgebied

1.        Pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels van professionele houders en hobbyisten, loopvogels inbegrepen, moet worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.

2.        Verzamelingen van pluimvee en/of van andere in gevangenschap levende vogels zijn verboden.

3.        Markten van pluimvee en/of andere in gevangenschap levende vogels zijn verboden.

4.        Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

5.        Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

6.        Buiten de risicogebieden is de toegang tot alle plaatsen waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden, verboden voor elk voertuig, elke persoon en alle materiaal die in de 4 voorafgaande dagen:

-    ofwel in contact is geweest met pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels, gehouden in een risicogebied gelegen op het nationale grondgebied of in het buitenland,

-    ofwel op een plaats is geweest in zo’n risicogebied waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden.

Dat verbod is niet van toepassing op het personeel van het Voedselagentschap en van andere bevoegde autoriteiten, noch op de personen die in hun opdracht werken, op voorwaarde dat zij de door het Voedselagentschap vastgelegde hygiënevoorschriften naleven.

7.        Elk vervoermiddel en materiaal dat dient voor het vervoer van pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, broedeieren of consumptie-eieren, moet reinig- en ontsmetbaar zijn of voor eenmalig gebruik dienen. Het moet worden gereinigd en ontsmet met een toegelaten biocide na elk vervoer en elke ophaling.

8.        Elk vervoermiddel en materiaal dat dient voor het vervoer van pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, broedeieren en consumptie-eieren in een derde land of in een risicogebied gelegen buiten België moet reinig- en ontsmetbaar zijn of voor eenmalig gebruik dienen.

De reiniging en ontsmetting ervan moeten onmiddellijk plaatsvinden met een toegelaten biocide en uiterlijk binnen de drie werkdagen na terugkeer op het Belgische grondgebied of voordat er een plaats wordt aangedaan waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden, onder toezicht van een erkend dierenarts die is aangesteld door de betrokken PCE.

9.      Iedere ziekte of abnormale sterfte bij het pluimvee moet onmiddellijk door de bedrijfsdierenarts of een erkende dierenarts worden onderzocht. Indien de bedrijfsdierenarts of de erkende dierenarts bij zijn onderzoek aviaire influenza niet kan uitsluiten, moet hij dat onmiddellijk melden aan de officiële dierenarts.

10.    In de volgende gevallen is het verboden om bij het pluimvee een therapeutische behandeling te starten indien vooraf geen monsters voor een laboratoriumonderzoek aan een vereniging werden toegezonden:


- een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20 %;

- een sterfte van meer dan 3 % per week;

- een daling van de leg met meer dan 5 % die langer dan twee dagen duurt;

- klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op aviaire influenza.Groeten Paul

LPCUurregeling beurzen
Telkens van 6.30 tot 11.30 uur
in zaal Berkenveld
Bakkerstraat, 3530 Houthalen

Infoavonden - 2017

Zaterdag 22 april 2017
Zaterdag 9 september 2017


Flag Counter
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu